Home » Products » Bàn mổ chụp C-arm

Bàn mổ chụp C-arm

Bàn chuẩn đoán hình ảnh chuyên dụng
Model: Flare
Xuất xứ: Polan