Home » Products » Dây truyền dịch- Medima Lines

Dây truyền dịch- Medima Lines

Truyền an toàn và chính xác
Kiểm soát được lượng thuốc, chất lỏng và máu
Truyền dịch và truyền thức ăn
Sử dụng trong điều trị ung thư