Home » Products » Dây thở dùng nhiều lần Silicone

Dây thở dùng nhiều lần Silicone

Dây thở Silicone dùng cho máy giúp thở
Xuất xứ: Taiwan