Home » Products » Máy cắt đốt điện cao tần Valleylab Force Fx

Máy cắt đốt điện cao tần Valleylab Force Fx

Model: Valleylab Force Fx
Hãng: Covidien/Medtronic/Usa